Cookies Notice (ประกาศความเป็นส่วนตัวการใช้งานคุกกี้)

ประกาศความเป็นส่วนตัวการใช้งานคุกกี้ (Cookies Notice)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1 บททั่วไป

บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ จึงจัดทำประกาศการใช้งานคุกกี้ (Cookies Notice) เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ท่าน”) ได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลคุกกี้ของบริษัทฯ

1.      คุกกี้คืออะไร

        “คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log) การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

2.     วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทฯใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯทางอินเตอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน ช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

2.2 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง

2.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้บริษัทฯเข้าใจว่า

ผู้คนมีความสนใจอะไร

2.4 เพื่อให้บริษัทฯได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ สามารถสื่อสารบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

2.5. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เราวัดจำนวนครั้งในการเข้าชมเว็บไซต์และการตอบสนองของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดแสดง ช่วยในด้านการปรับปรุงเว็บไซต์

2.6. เพื่อให้บริษัทได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือใช้เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่จะดึงความสนใจของท่าน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะพบเนื้อหาโฆษณา และเพื่อช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

2.7. เพื่อให้บริษัทได้พัฒนาการให้บริการแก่ท่าน โดยคุกกี้บางประเภทที่บริษัทใช้มีความสำคัญต่อการทำงานของบริการบนเว็บไซต์ ในขณะที่คุกกี้บางประเภทใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล (สถิติ) การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาบริการบนเว็บไซต์ให้สะดวกสบายในการใช้งานและเป็นประโยชน์แก่ท่าน คุกกี้บางประเภทเป็นคุกกี้ที่มีอยู่ชั่วคราวซึ่งจะหายไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ในขณะที่คุกกี้บางตัวจะคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใช้งาน Local คุกกี้ ซึ่งเป็นคุกกี้ที่มาพร้อมกับโฆษณาในระดับท้องถิ่นต่างๆ โดยคุกกี้เหล่านี้จะหายไปเมื่อโฆษณาดังกล่าวสิ้นสุดลง

ในกรณีท่านไม่ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้หรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์บริษัทฯ

3.     ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้

เว็บไซต์ของบริษัท มีการใช้คุกกี้ทั้งของบริษัท (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการ หรือร่วมธุรกิจ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุกกี้ ที่บริษัทฯใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บและระยะเวลา ดังนี้

4.1 Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

4.2 Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

4.     วิธีปิดคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้บางประเภทเพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้การได้ ในขณะที่คุกกี้บางประเภทจะถูกใช้งานเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อประสบการณ์ในการใช้งานของท่าน

5.     การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

นโยบายฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัท ในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านได้กดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้ผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ

6.     การเปลี่ยนแปลงประกาศ

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของบริษัท

7.      ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อบริษัท: บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่  : 132/3 หมู่ 9 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034-972-350-2

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.

อีเมล : dpo@ttgplc.com