Management Team

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ประธานกรรมการบริหารนายอรุณ เลียวกิจสิริ
รองประธานกรรมการบริหาร นายจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ
กรรมการบริหารนายพลัฏฐ์ เลียวกิจสิริ
กรรมการบริหารนายจำเริญ เลี่ยวศรีสุข
กรรมการบริหารนางจิตนันท์ เลี่ยวศรีสุข
กรรมการบริหารนายศิร วรวัฒน์ธำรง
กรรมการบริหารนางสาวธัญวลัย อิทธิพรวรวัฒน์
ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ประธานกรรมการบริหารนายอรุณ เลียวกิจสิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนขาย และการตลาด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนปฏิบัติการ
นายจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนนวัตกรรมนายพลัฏฐ์ เลียวกิจสิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนเทคนิคนายจำเริญ เลี่ยวศรีสุข
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนปฏิบัตการสนับสนุนนางจิตนันท์ เลี่ยวศรีสุข
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนบัญชี และการเงินนายศิร วรวัฒน์ธำรง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงินนางสาวอัญชลี เจริญลิ้มประเสริฐ