Organization Structure

โครงสร้างองค์กร

บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้วางโครงสร้าง และกำหนดกระบวนการของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้มีระบบ การบริหารความเสี่ยง การกำกับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง และเพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท